Desto större man är desto tyngre faller man brukar det sägas. Detta är kanske inte mer sant än för ett stort aktiebolag med många olika avdelningar och framförallt, många potentiellt starka konkurrenter, ställs det höga krav på företagets ledarskap.

Vad är styrelsen

Ett företags styrelse är dess högsta beslutande organ bortsett från ägarna som väljer styrelsen på företagets årsmöte. Styrelsens uppgift är att ta hand om företagets angelägenheter under tiden mellan årsmötena. Att fatta de beslut som behöver fattas, se till att företagets åtaganden sköts, följa företagets ekonomi och leda företaget i rätt riktning.

Det är även styrelsen som väljer vem som blir företagets verkställande direktör.

Anlita rätt

Det är som sagt otroligt viktigt att det är rätt personer som sitter i styrelsen. Ledamöterna behöver rätt kompetens och erfarenheter för att kunna fatta rätt beslut åt företaget. Men företagets behov kan behöva byta kompetens eller ersätta styrelseledamöter som har gått vidare. Det är då extremt viktigt att man gör en korrekt analys av läget och behoven och väljer rätt framtida ledamöter.

Headagent som arbetar med rekrytering nämner på sin sida om just styrelserekrytering några kompetenser som ett modernt styrelserum ofta behöver. Det kan handla om digital kompetens, erfarenhet av att expandera internationellt, diversifieringsarbete  samt vård av både kunder och anställda.

Viktigt med oberoende ledamöter

I mindre företag så är ledamöterna ofta ägarna till företaget. I riktigt små företag med endast en ägare kan styrelsen ofta bestå av endast en enda person. För större företag med flera ägare så är det dock viktigt att styrelsen så gott det går är oberoende. Detta betyder att styrelsen skall agera för företagets bästa, inte för någon av ägarna. Detta kan betyda att ägarna helt skall hålla sig utanför styrelsen, även om det är vanligt att antingen ägarna eller representanter för dessa sitter i styrelser för medelstora och mindre företag. I börsnoterade bolag finns det till och med speciella regler gällande just detta.

business-meeting-with-work-on-contract

Styrelseledamöter

För att få en fungerande styrelse, är det viktigt att förtroendet och kommunikationen fungerar väl, liksom att ledamöterna är solidariska till företaget. Mandattiden är vanligtvis ett år, men bolaget kan ta med i bolagsordningen, att mandattiden gäller längre tid än ett år, dock inte längre än fyra år. För att få vara styrelseledamot måste personen vara minst 18 år, får inte vara satt i konkurs, får inte ha näringsförbud och inte vara förvaltare.

Skulle ledamoten behöva ersättas på grund av avgång, sjukdom, entledigas, avlider eller någon annan frånvaro som exempelvis utlandsvistelse, ersätts denne med en styrelsesuppleant. I arbetsordningen ska styrelsen skriva in i vilken utsträckning som styrelsesuppleanten ska delta i styrelsens arbete. Även suppleanten behöver hålla sig uppdaterad i företaget, för att försäkra sig om att denne är kapabel att kunna ta över skötseln vid eventuellt behov.

admin